banner-filoxenies

 Τίτλος

Ο εχθρός είναι πίσω σου

 Πηγή

https://atexnos.gr/ο-εχθρός-είναι-πίσω-σου-όλοι-στο-σύντα/


14/04/2018

 Υπογράφων

ΑΤΕΧΝΩΣ. Στέλιος Κανάκης

ΑΠΟ HERKO 

o exthros ImgL

Ανα­ρω­τιό­σουν που πήγαν η λε­βε­ντιά, η τέχνη, η αι­σθη­τι­κή αγαλ­λί­α­ση, το με­γα­λείο των ιδεών, τα όνει­ρα, το όραμα για μια κα­λύ­τε­ρη ζωή. Τη νόηση την στρί­μω­ξαν σε δια­κό­σιες λέ­ξεις ώστε κι η σκέψη ακόμη, να αγκο­μα­χά­ει, απέ­να­ντι σ’ αυτήν την λαί­λα­πα που λέ­γε­ται κα­πι­τα­λι­σμός.

Χρό­νια τώρα προ­ε­τοι­μά­ζουν αυτήν την έκ­πτω­ση. Την... ακέ­φα­λη μάζα που σαν ζόμπι θα άγε­ται και θα φέ­ρε­ται. Διε­φθαρ­μέ­νο πο­δό­σφαι­ρο και στοι­χί­σεις πίσω από εγκλη­μα­τί­ες και ναρ­κέ­μπο­ρους, υπο­κουλ­τού­ρα και σκυ­λά­δι­κο, «λο­γο­τε­χνία» της... πίπας στο τε­λευ­ταίο κά­θι­σμα του αε­ρο­πλά­νου, υβρι­στι­κά ανό­η­τη τη­λε­ό­ρα­ση, πλήρη απο­ξέ­νω­ση από το με­γα­λείο του πο­λι­τι­σμού και τα επι­τεύγ­μα­τα της αι­σθη­τι­κής και της τέ­χνης. Εκ­μαυ­λι­σμέ­νους ηγέ­τες-λα­κέ­δες της εγκλη­μα­τι­κής και πα­ρα­σι­τι­κής αστι­κής τάξης, άδεια εξευ­τε­λι­σμέ­να κου­φά­ρια υπο­τα­κτι­κοί τους.

Αφαί­ρε­σαν το παρόν μας, το μέλ­λον από τα παι­διά μας. Στρί­μω­ξαν την ύπαρ­ξή τους στην ανερ­γία, την υπο­α­πα­σχό­λη­ση, το μισθό φι­λο­δώ­ρη­μα.

Και τώρα ετοι­μά­ζο­νται να τα στεί­λουν στη σφαγή. Και σου δεί­χνουν τον «εχθρό». Άλ­λους όμοιους και δυ­στυ­χείς με σένα. Κι όμως ο εχθρός είναι αυτός που τεί­νει το δά­χτυ­λο. Ο εχθρός σου είναι πίσω σου. Ο εχθρός είναι ο υπουρ­γός-μα­ριο­νέ­τα που χο­ρεύ­ει το «Εμείς εί­μα­στε ο κό­σμος» του ΝΑΤΟ, το τσο­γλά­νι ο πρω­θυ­πουρ­γός σου, ο κα­ρα­γκιό­ζης ο υπουρ­γός της άμυ­νας κι η τάξη που υπη­ρε­τούν. Όλοι αυτοί οι ξε­που­λη­μέ­νοι στους ιμπε­ρια­λι­στές που αφα­νί­ζουν την αν­θρω­πό­τη­τα, που ξε­που­λά­νε τη γη που σε γέν­νη­σε και πατάς, τα δι­καιώ­μα­τά σου, τον πλού­το που εσύ δη­μιούρ­γη­σες, το νερό που πί­νεις, τον αέρα που ανα­πνέ­εις.

Στη Με­σο­πο­τα­μία γεν­νή­θη­κε η γραφή, το πρώτο λο­γο­τέ­χνη­μα (Έπος του Γιλ­γα­μές), ο τρο­χός, η κρα­τι­κή ορ­γά­νω­ση, οι πρώ­τες με­γά­λες πό­λεις (Ου­ρούκ). Η πόλη Ουρ, «η πόλη του θεού της Σε­λή­νης», ήταν από τις ση­μα­ντι­κό­τε­ρες στην ιστο­ρία της αν­θρω­πό­τη­τας. Σου­μέ­ριοι, Ασ­σύ­ριοι, Βα­βυ­λώ­νιοι. Μέχρι χθες Ιράκ, Συρία, Ιράν. Δα­μα­σκός, Βα­γδά­τη. Όμορ­φες πό­λεις – σω­ρια­σμέ­να ερεί­πια σή­με­ρα, εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες νε­κροί, αίμα και δυ­στυ­χία.

Και πιο κάτω η Λιβύη, η Υε­μέ­νη, η Γιου­γκο­σλα­βία δίπλα σου, στην πόρτα σου.

Σή­με­ρα βομ­βάρ­δι­σαν την Συρία. Φτά­νει κι η σειρά μας. Τα δικά μας παι­διά θα είναι στα φέ­ρε­τρα. Μαζί με τα παι­διά των λαών όλου του κό­σμου, σφαγ­μέ­να από τον ίδιο εχθρό. Σκε­πα­σμέ­να με την ίδια να­τοϊ­κή ση­μαία. Και πίσω τους, οι δο­λο­φό­νοι Αμε­ρι­κα­νοί, οι Αγ­γλο­γάλ­λοι όμοιοί τους, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και «οι έξυ­πνες, όμορ­φες βόμ­βες» τους.

Αυτοί είναι ο εχθρός σου κι όλοι αυτοί που βα­σα­νί­ζουν τους λαούς. Εκεί να στρέ­ψεις πρέ­πει το όπλο. Στους Να­τοϊ­κούς εγκλη­μα­τί­ες και στους ντό­πιους υπη­ρέ­τες τους που εξα­φα­νί­ζουν χώρες, λαούς και πο­λι­τι­σμούς.

Βγες απ’ το σπίτι σου. Κα­τάγ­γει­λέ τους. Αγω­νί­σου. Αντι­στά­σου.

   

Μπορείτε να σχολιάσετε...


Security code
Ανανέωση